CareMore Cal MediConnect

Other languages and formats

English:

If you need help understanding what's on this site or if you need information in another language, Braille, audio or large print, please call 1-888-350-3447 (TTY Line: 711). Monday through Friday, 8 a.m. to 8 p.m. PST.

Spanish:

Si necesita ayuda para entender el contenido de este sitio o si necesita información en otro idioma, braille, audio o letra grande, llame al 1-888-350-3447 (TTY: 711). De lunes a viernesde 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Pacífico.

Tagalog:

Kung kailangan mo ng tulong para maintindihan kung ano ang nasa site na ito o kung kailangan mo ng impormasyon sa ibang wika, Braille, audio o malalaking letra, mangyaring tumawag sa 1-888-350-3447 (Linya ng TTY: 711). Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 8 p.m. PST.

Vietnamese:

Nếu quý vị cần được giúp đỡ để hiểu rõ nội dung của trang web này hay nếu quý vị cần thông tin bằng ngôn ngữ khác, chữ Braille, dạng âm thanh hay dạng bản in cỡ lớn, xin gọi 1-888-350-3447 (Đường dây TTY: 711). Thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối theo giờ PST (Giờ chuẩn Thái Bình Dương).

Arabic:

Arabic text

Chinese:

如果您需要協助瞭解本網站的內容,或者您需要其他語言版本、點字版、語音版或大字版的資訊,請致電 1-888-350-3447 (TTY 專線:711), 服務時間為週一至週五太平洋時間的上午8點至晚上8點。

Korean:

본 웹사이트에 있는 정보를 이해하는데 도움이 필요하거나 다른 언어, 점자 또는 대형 인쇄체로 된 정보가 필요하시면 1-888-350-3447 (TTY 회선: 711)번으로 주중(월-금) 태평양 표준시 기준 오전 8 시에서 오후 8 시 사이에 전화해 주십시오.

Russian:

Если что-то на нашем сайте вам непонятно, если информация вам нужна в переводе на другой язык, в виде аудиозаписи, напечатанной шрифтом Брайля или крупным шрифтом, позвоните нам по телефону 1-888-350-3447 (TTY: 711). Линия работает с понедельника по пятницу с 8 утра до 8 вечера по тихоокеанскому времени..

Farsi:

Farsi text

Khmer:

ប្រសិនបរើអ្នកប្រូវការជំនួយប ើម្បីយល់អ្ំពីអ្វីដ លមានបៅបលើបេហទំព័របនេះ ឬប្រសិនបរើអ្នកប្រូវការព័រ៌មាន ជាភាសា ទទ បទៀរ ជាអ្កសរផុសសប្មារ់ជនពិការចកខុ (Braille) ជាសបម្េង ឬ ជាអ្កសរធំៗ សូម្បធវើការ ទូរសពទម្កកាន់បលខ 1-888-350-3447 (ដខសទូរសពទ TTY: 711) ទងៃចនទ ល់ ទងៃសុប្ក, បមា៉ោង 8ប្ពឹក ល់បមា៉ោង 8ល្ងាច បមា៉ោងសដង់ដារប៉ោសុីហវិក (PST)។

Armenian:

Եթե այս կայքէջը հասկանալու համար ձեզ օգնություն է հարկավոր, կամ եթե տեղեկություն եք ցանկանում մեկ այլ լեզվով, Բրայլի այբուբենով, ձայնագրությամբ կամ խոշոր տառերով, խնդրում ենք զանգահարել՝ 1-888-350-3447 հեռախոսահամարով (TTY գիծ՝ 711), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, ժամը 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, խաղաղօվկիանոսյան ժամանակով: